Posted in Ես կարողանում եմ, Uncategorized

Ես կարողանում եմ…

Մեր սաները արդեն մեծացել են ,ինքնուրույն կարողանում են սպասքադրել,հավաքել ափսեները,սրբել սեղանը ,մաքրել հատակը։

 

Շարունակել կարդալ “Ես կարողանում եմ…”